Nyttiga länkar

Amningshjälpen, en sida med konkret och tydlig information om allt som har med amning att göra. Här hittar du även lokala kontakter, dit du kan vända dig för hjälp.


Baby Friendly, en sida på engelska med mycket matnyttigt för såväl vårdpersonal som föräldrar.


Barnläkarföreningen


Barnombudsmannen, Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Din säkerhet, en sida från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) med allt möjligt man behöver tänka på beträffande säkerhet, olycksförebyggande m.m.


Familjerättsbyrån


FN´s barnkonvention , Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter.


Folkhälsoinstitutet, allt som har med folkhälsa att göra. Mycket spännande information.


Giftinformationscentralen, här läser du om vad du gör vid olika typer av förgiftningstillbud.


Livsmedelsverket, bra och saklig information om allt vi stoppar i oss


Läkemedelsverket


Medline plus, för den engelskspråkige,en av världens största databaser om hälso- och sjukvård.


NTF, allt om trafiksäkerhet


NOBAB, Nordisk Förening för sjuka barns behov


Prematurföreningen i Göteborg, en mötesplats för er med barn som föddes för tidigt. Välordnad, aktiv sida med goda möjligheter till att hitta vänner.


Smittskyddsinstitutet, en nationell kunskapsmyndighet avseende smittskyddsfrågor.Här finns senaste information avseende sjukdomsutbrott, vaccinationer m.m.


Socialstyrelsen


1177, Västra Götalandsregionens sida med såväl sjukvårdsråd som hjälp att hitta vårdinrättning.