Elskada

Råd

Glöm inte din egen säkerhet. Bryt strömmen innan du hjälper barnet med första hjälpen.

Elskada kan orsaka allt från en liten brännskada till omedelbart hjärtstillestånd. Lik- eller växelström spelar ingen roll. Åtgärder är som alltid första hjälp och HLR enligt ovan beskrivna principer.